ລະບົບຂາຍເຄື່ອງອອນໄລ ສ້າງດ້ວຍ PHP ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ(Online shopping)

ລະບົບຂາຍເຄື່ອງອອນໄລ ສ້າງດ້ວຍ PHP ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ(Online shopping)
Details
Login system
Administrator panel
Management of articles
Customer Management
Order details
Shopping list
Client account configuration
How to run?
After starting Apache and MySQL in XAMPP, follow the next steps

1st Step: Extract file
2nd step: copy the main project folder
3rd step: paste in xampp / htdocs /

Now connecting the database

Step four: open a browser and go to the URL "http: // localhost / phpmyadmin /"
5th Step: Then, click on the database tab
Sixth step: create a database with the name "edgedata" and then click on the import tab
Seventh step: click on the scan file and . . .

ຫຼື

       

ລະດັບຫຼືແພັກເກັດ ການເຂົ້າເຖິງມີດັ່ງນີ້:

ລະດັບ ຫຼື Free   ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ  
- ລະດັບ  1 ຫຼື Basic ຈ່າຍ 20,000 ກີບ ຫຼື $3 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ  
- ລະດັບ  2 ຫຼື Bronze ຈ່າຍ 50,000 ກີບ ຫຼື $7 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ,Plugin(30),Theme(30)...  
- ລະດັບ  3 ຫຼື Silver  ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຫຼື $13 ດາວໂຫຼດ:ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນເວບໄຊ້ນີ້   

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມອ່ານທີ່ນີ້