ລະບົບຈັດການຫ້ອງສະໝຸດອອນໄລ ສ້າງດ້ວຍ ພາສາ PHP ພ້ອມຊອດໂຄດ Online Library Management System

ລະບົບຈັດການຫ້ອງສະໝຸດອອນໄລ ສ້າງດ້ວຍ ພາສາ PHP ພ້ອມຊອດໂຄດ Online Library Management System
Project Name: Online library Management System

Language Used: PHP

Database: My SQL

User Interface Design: HTML, AJAX, JQUERY, JAVASCRIPT

Web Browser: Mozilla, Google Chrome, IE8, OPERA

Software: XAMPP Server
Admin Dashboard
Admin can add / update / delete category
Admin can add / update / delete author
Admin can add / update / delete books
Admin can issue a new book to students and also update the details when student return book
Admin can be used by student student
Admin can also see student details
Admin can change own password
Students-

Student can register yourself and after registration they will get . . .

ຫຼື

       

ລະດັບຫຼືແພັກເກັດ ການເຂົ້າເຖິງມີດັ່ງນີ້:

ລະດັບ ຫຼື Free   ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ  
- ລະດັບ  1 ຫຼື Basic ຈ່າຍ 20,000 ກີບ ຫຼື $3 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ  
- ລະດັບ  2 ຫຼື Bronze ຈ່າຍ 50,000 ກີບ ຫຼື $7 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ,Plugin(30),Theme(30)...  
- ລະດັບ  3 ຫຼື Silver  ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຫຼື $13 ດາວໂຫຼດ:ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນເວບໄຊ້ນີ້   

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມອ່ານທີ່ນີ້