ລະບົບຈັດການ Online Job Portal Complete Project With Database ສ້າງດ້ວຍພາສາ PHP ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ

ລະບົບຈັດການ Online Job Portal Complete Project With Database ສ້າງດ້ວຍພາສາ PHP ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ
Admin Dashboard

Admin can add / update / delete category

Admin can add / update / delete author
Admin can add / update / delete books
Admin can issue a new book to students and also update the details when

How to run this Project

1. Download and Unzip file on your local system copy library
2. Put library folder inside root directory

Database Configuration

Open phpmyadmin
Create Database library
Import database library.sql (available inside zip package)

For User
Open your browser "http: // localhost / library"

For Admin Panel

Open your browser "http: // localhost / library / admin"

  . . .

ຫຼື

       

ລະດັບຫຼືແພັກເກັດ ການເຂົ້າເຖິງມີດັ່ງນີ້:

ລະດັບ ຫຼື Free   ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ  
- ລະດັບ  1 ຫຼື Basic ຈ່າຍ 20,000 ກີບ ຫຼື $3 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ  
- ລະດັບ  2 ຫຼື Bronze ຈ່າຍ 50,000 ກີບ ຫຼື $7 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ,Plugin(30),Theme(30)...  
- ລະດັບ  3 ຫຼື Silver  ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຫຼື $13 ດາວໂຫຼດ:ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນເວບໄຊ້ນີ້   

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມອ່ານທີ່ນີ້