ລະບົບລົງທະບຽນ (Online Course Registration Full Project With Database)

ລະບົບລົງທະບຽນ (Online Course Registration Full Project With Database)
Installation phase (layout)
1. Download and invoice files on your local system.
2. Copy the Alame folder and put it inside the root directory (for xampp htdocs, www for vamp and var / www / for the lamp).
3. Database configuration
Open Phpmyadmin
Create database alias
Import database elms.sql (file available inside pacakege)
Put your browser inside the browser "http: // localhost / elms /"
Login details for employee
Email ID: [email protected]
Password: Test @ 123
Eid: EMP10806121 (in case of password recovery)
For admin login, click Admin login then provide the username and password
Email . . .

ຫຼື

       

ລະດັບຫຼືແພັກເກັດ ການເຂົ້າເຖິງມີດັ່ງນີ້:

ລະດັບ ຫຼື Free   ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ  
- ລະດັບ  1 ຫຼື Basic ຈ່າຍ 20,000 ກີບ ຫຼື $3 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ  
- ລະດັບ  2 ຫຼື Bronze ຈ່າຍ 50,000 ກີບ ຫຼື $7 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ,Plugin(30),Theme(30)...  
- ລະດັບ  3 ຫຼື Silver  ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຫຼື $13 ດາວໂຫຼດ:ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນເວບໄຊ້ນີ້   

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມອ່ານທີ່ນີ້