plugin wp UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin

WordPress Backup Plugin ມີຄວາມສາມາດໂດດເດັ່ນໃນການສຳຮອງຂໍ້ມູນ ສາດມາດແຍກສ່ວນໃນການສພຮອງຂໍ້ມູນໄດ້ຄື: theme,plugin,upload ແລະ ອື່ນໆ, ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດຕັ້ງເວລາໃນການສຳຮອງຂໍ້ມູນ ແລະ ນຳຟາຍທີ່ແບັກອັບຂື້ນໄປໄວ້ໃນ cloud ໄດ້ຢ່າງດີ

  • Very cheap price & Original product !
  • We Purchase And Download From Original Authors
  • You’ll Receive Untouched And Unmodified Files
  • 100% Clean Files & Free From Virus
  • Unlimited Domain Usage
  • Free New Version
  • Product Version : 2.16.22.24
  • Product Last Updated : 21.02.2020
  • License : GPL

ຫຼື

       

ລະດັບຫຼືແພັກເກັດ ການເຂົ້າເຖິງມີດັ່ງນີ້:

ລະດັບ ຫຼື Free   ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ  
- ລະດັບ  1 ຫຼື Basic ຈ່າຍ 20,000 ກີບ ຫຼື $3 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ  
- ລະດັບ  2 ຫຼື Bronze ຈ່າຍ 50,000 ກີບ ຫຼື $7 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ,Plugin(30),Theme(30)...  
- ລະດັບ  3 ຫຼື Silver  ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຫຼື $13 ດາວໂຫຼດ:ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນເວບໄຊ້ນີ້   

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມອ່ານທີ່ນີ້