ວິທີລົບລາຍນໍ້າອອກຈາກໜ້າຈໍຄອມ Windows 10

61

ເຈົ້າລຳຄານມັນບໍ່ທີ່ໜ້າຈໍຄອມຂື້ນຄຳວ່າ Activate Windows

ຖ້າ Windows 10 ຂອງເຮົາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລຳຄານກັບໜ້າຈໍທີ່ມີຄຳວ່າ Activate Windows ເມື່ອທີ່ເຮົາເປີດຂື້ນມາໃຊ້ງານຈະເຫັນເຄື່ອງໝາຍນໍ້າຢູ່ແຈເບື້ອງຂວາລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍຂອງທ່ານ. ເຄື່ອງ ໝາຍActivate Windows, ນັ້ນແມ່ນສັນຍາລັກທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້Activate ວິນໂດ ຫຼື ເອີ້ນອີກແບບໜື່ງແມ່ນວິນໂດຍັງບໍ່ໄດຮັບຮອງຈາກທາງເຈົ້າຂອງຜູ້ຜະລິດນັ້ນເອງ ມື້ນີ້ຂ້ອຍມີວິທີແນະນຳໜື່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍນໍ້ານັ້ນຫາຍໄປໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນຊື້ ລາຍເຊັນຈາກMicrosoft ເອົາເປັນວ່າເຮົາໄປລຸຍພ້ອມກັນເລີຍເນາະ.

https://softwarekeep.com/help-center/how-to-remove-the-activate-windows-10-watermark

Comments are closed.