ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ພວງແກ້ວ ແກ້ວເພັງທອງ ປະຈຸບັນເປັນອາຈານສອນ ໄອທີ ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເປັນ ອາຈາານສອນຮັບເຊີນທີ່ ສູນການສຶກສາຊ້າງອາ(Sang-A Education Center). ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ:

 • ປີ 2006 ສໍາເລັດການສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ,
 • ປີ2012 ສໍາເລັດການສຶກສາ ວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ,
 • ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ:
 • Cloud Computing,
 • Database Management And Web Programming,
 • Advanced Web Technology
 • Information Security, Drone Kit making
 • ເຮັດວຽກທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (Data Center) ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ການບໍລິການຫຼັກ

 • ຂໍ້ມູນ E-Book, ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ
 • ອອກແບບ,ພັດທະນາເວບໄຊ້ ແລະ ສະໜອງເວບໄຊ້ສຳເລັດຮູບ
 • ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ໂປຣແກມ
 • ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນIT Support, ພັດທະນາເວບໄຊ້, ການຂຽນໂປຣແກຣມ ອອນລາຍ&ອ໋ອບລາຍ
 • ບໍລິການອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງອິນເຕິເນັດ
 • ຝຶກອົບຮົມການຜະລະລິດໂຣນຄິດ(Drone Kid)
 • ຮັບຝາກຂາຍຂໍ້ມູນດ້ານດິຈິຕອນ
 • ຈຳໜ່ວຍອຸປະກອນ CCTV ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພໃນອາຄານ
 • ອອກໃບຢັ້ງຢືນທຽບເທົ່າລະດັບການຝຶກອົບຮົມ