About Us


ທ່ານມີຂໍ້ມູນ ແລະ ໄອດີໆ ຈົ່ງຢ່າປະໄວ້ໃຫ້ມັນໄຮ້ຄ່າ ຈົ່ງນຳມາເຜີຍແຜ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຫຼາຍໄດ້
         ມີຢູ່ເດີ(Miuder)ເປັນສູນລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານ ດີຈີຕອນ ມີຫຼາກຫຼາຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ, ປື້ມຄູ່ມື, ສ່ວນເສີມຂອງ CMS WordPress(Themes, Plugins), VDO ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ກຳເນີນການຮຽນການສອນຮ່ວມກັບ ສູນການສຶກສາ ຊ້າງ-ອາ ໃນຮູບແບບສອນອ໋ອບລາຍ ແລະ ອອນລາຍ.
ທ່ານສາມາດ ມາເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງທິມງານເຮົາໄດ້ , ເອົາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານມາຝາກຟຣີ ຫຼື ຝາກຂາຍໄວ້ກັບພວກເຮົາໄດ້ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ: +8562022239920

ພວກເຮົາຫັກເຂົ້າລະບົບ 20% ທ່ານຈະໄດ້ 80% ທຸກໆຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈຳໜ່າຍຜ່ານມີຢູ່ເດີ