Bard google AI ແມ່ນຫຍັງ?

Bard is the enchanting fusion of human-like artistic brilliance and Google's groundbreaking AI. It effortlessly weaves poetry, music, and storytelling, captivating audiences with its mesmerizing abilities. With Bard, AI transcends the…

ການປະຕິວັດ AI: ການເບິ່ງເຫັນໂລກອັດສະລິຍະຂອງໃນອະນາຄົດ

AI ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ແຮງ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ມົວ​ສາຍ​ລະ​ຫວ່າງ​ມະ​ນຸດ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​. ມັນໄດ້ຫັນປ່ຽນອຸດສາຫະກໍາ, ສັງຄົມ, ແລະຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເດີນທາງເລິກເຂົ້າໄປໃນໂລກອັນມະຫັດສະຈັນນີ້,…

USB 3.0-64GB with data

USB1 ເປັນ USB All Window (7,8,10,11)ທີ່ເປັນ Bootable ໃນ1USB ແລະ ມີ program ຈຳເປັນ ເໝາະສຳລັບການລົງວິນໂດ.

ວິທີລົບລາຍນໍ້າອອກຈາກໜ້າຈໍຄອມ Windows 10

ເຈົ້າລຳຄານມັນບໍ່ທີ່ໜ້າຈໍຄອມຂື້ນຄຳວ່າ Activate Windows ຖ້າ Windows 10 ຂອງເຮົາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລຳຄານກັບໜ້າຈໍທີ່ມີຄຳວ່າ Activate Windows ເມື່ອທີ່ເຮົາເປີດຂື້ນມາໃຊ້ງານຈະເຫັນເຄື່ອງໝາຍນໍ້າຢູ່ແຈເບື້ອງຂວາລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍຂອງທ່ານ. ເຄື່ອງ…

ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ(ຄອມພິວເຕີ,ອິນເຕີເນັດ,CCTV & ,ມືຖື)

ຝຶກອົບຮົມ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຄອມພິວເຕີ,ອິນເຕີເນັດ,CCTV,ມືຖື ຮຽນທິດສະດີ ອະທິບາຍທິດສະດີພື້ນຖານ 20% ປະຕິບັດໂຕຈິງ Web Designer 80% I. ພາກຄອມພິວເຕີ ກຽມຕົວກ່ອນຮຽນ ການແນະນຳສາຍທາງອາຊີບແປງຄອມ ✅ບົດທີ 1 ພື້ນຖານຮາດແວ ແລະ ຊັອບແວ(Hardware and…