ການສັ່ງຊື້ຜະລິດຕະພັນຜ່ານ ມີຢູ່ເດີ

ການສັ່ງຊື້ຜ່ານ www.miuder.com

 1. ເຂົ້າເມນູ ຂໍ້ມູນທັງໝົດ
 2. ເລືອກລາຍການທີ່ຕ້ອງດ້ວຍການຄຣິກ Add to card
 3. ຄຣິກ View card
 4. ຄຣິກ Proceed to checkout
 5. ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ລະບົບຕ້ອງການ
  • ກໍລະນີມີບັນຊີໃນເວບແລ້ວໃຫ້ກົດ Login ແລ້ວກໍ່ເຂົ້າລະບົບ
  • ກໍລະນີຍັງບໍ່ມີບັນຊີໃຫ້ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ Billing details
  • ກໍລະນີຕ້ອງການເປັນສະມາຊິກໃນເວບໃຫ້ຕິກເອົາ Create an account?
   ແລ້ວປ້ອນລະຫັດໃສ່. ລະບົບຈະໃຫ້ເຮົາເຂົ້າເວບ ອີເມວແລະລະຫັດ
 6. ຕິກເອົາ Yes ແລ້ວກໍ່ Place order ລະບົບຈະສົ່ງຂໍ້ມູນຫາອີເມວທີ່ເຮົາໃສ່

SSL for business, from $12.88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *