ການບໍລິຫານຈັດການດ້ານການຮຽນການສອນເທິງອິນເຕີເນັດຂອງສະຖາບັນອຸດົມສຶກສາໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ

Purchase

ການ​ບໍລິຫານ​ຈັດການ​ດ້ານ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ເທິງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ຂອງ​ສ​ະຖາ​ບັນ​ອຸດົມ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ເຂດ​ກຸງເທບ​ມະຫານະຄອນ ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
Learning Management System on Internet of Higher Education Institutes in Bangkok Metropolitan Area

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.