ການປະຍູກໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີໃນການບໍລິຫານງານໃຫ້ບໍລິການຊ່ອມບຳລຸງແລະສົມທຽບມາຕົນວັດນ້ຳມັນ

Purchase

ການ​ປະຍູກໃຊ້​ໂປຣ​ແກຣມ​ຄອມພິວເຕີ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ງານ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຊ່ອມ​ບຳ​ລຸງ​ແລະ​ສົມທຽບ​ມາ​ຕົນ​ວັດ​ນ້ຳ​ມັນ  ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
The design of a Database system for Meter Calibration and Maintenance

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.