ບົດລາຍງາຍຈົບຊັ້ນ Wireless LAN ອົງກອນ

ເປັນຟາຍ PDF ບົດລາຍງານເຫຼັັ້ມນີັ້ ແມ່ນໄດູ້ສຶກສາກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດ ແລະ ອອກແບບລະບົບເຄືອຂ່າຍWireless LAN ດູ້ວຍການຮັບສົັ່ງຂ ໍ້ມູນໃນຮູບແບບບໍ່ໃຊູ້ສາຍ ນອກຈາກນີັ້ຍັງໄດູ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *