ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນຫົວບົດ:ສຶກສາແລະຕິດຕັ້ງ ສາຍໃຍແກ້ວຕໍ່ລະບົບການສື່ສານ

Purchase

ລະບົບ 3 ປີ ຂະແໜງ: ວິສະວະກຳ​ໄອຊີທີ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນນັກສຶກສາ
ທ. ປະດັບຈັນ ຈິດຕະພົງ                                     ລະຫັດ: IPTICT35 / 025 / 16
Mr  Padubchanh  CHITTAPHONG       Code: IPTICT35 / 025 / 16
ທ. ເກດມະນີ ຄໍາສະໄໝ                                     ລະຫັດ: IPTICT35 / 023 / 16
Mr Ketmany KHAMSAMAI                     Code: IPTICT35 / 023 / 16
ທ. ວັງທອງ ຕົ່ງເຢີທໍ່                                           ລະຫັດ: IPTICT35 / 024 / 16
Mr Vangthong  TONGYERTHOR          Code: IPTICT35 / 024 / 16

ສາລະບານເນື້ອໃນ

ເນື້ອໃນ                                                                  
ບົດນໍາ 
ບົດຄັດຫຍໍ້
ບົດຄັດຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ
ບົດຂອບໃຈ
ສາລະບານເນື້ອໃນ
ສາລະບານຮູບ
ສາລະບານຕາຕະລາງ
ສາລະບານອັກສອນຫຍໍ້
ບົດທີ 1 ບົດສະເໜີ
       1.1  ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ
       1.2 ຈຸດປະສົງ
       1.3 ຂອບເຂດຂອງບົດລາຍງານ
       1.4 ຜົນຄາດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
       1.5 ແຜນການດຳເນິນງານໃນການຂຽນບົດ
ບົດທີ 2 ໂຄງສ້າງເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງ
       2.1 ຄຸນສົມບັດຂອງແສງ
           2.2.1 ຄຸນສົມບັດຂອງເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງ
       2.2 ຄຸນສົມບັດຂອງເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງ
           2.2.1 ໂຄງສ້າງເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງ
           2.2.2 Parameter ຂອງເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງ
       2.3 ຊະນິດຂອງເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງ
           2.3.1 ແບ່ງຊະນິດເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງຕາມຊະນິດ Dielectric
           2.3.2 ແບ່ງຕາມແບບແຜ່ກະຈາຍຂອງຄື້ນແສງ ( Propagation mode)
           2.3.3 ການສູນເສຍໃນເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງ
       2.4 ສາຍກາບໃຍແກ້ວນໍາແສງ ສໍາລັບຕິດຕັ້ງຝັງດິນໂດຍກົງ
           2.4.1 ການອອກແບບສາຍໃຍແກ້ວນຳແສງ
            2.4.3 ສາຍກາບໃຍແກ້ວນຳແສງ ສຳລັບຕິດຕັ້ງຕາມທໍ່ໃຕ້ດິນ
            2.4.4 ສາຍກາບໃຍແກ້ວນໍາແສງ ສໍາລັບຕິດຕັ້ງວາງໄປຕາມໃຕ້ນໍ້າ
            2.4.5. ສາຍກາບໃຍແກ້ວນໍາແສງສໍາລັບຕິດຕັ້ງໄປຕາມເສົາເທິງອາກາດ
            2.4.6. ສາຍກາບໃຍແກ້ວນໍາແສງສໍາລັບໃນເຮືອນ
           2.4.7 ລະຫັດສີຂອງ​ສາຍໄຍ​ແກ້ວ ແລະ ທໍ່ບັນຈຸສາຍໄຍ​ແກ້ວ
        2.5 ການເຂົ້າລະຫັດໃນສາຍ Fiber Optical ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ
        2.6 ອຸປະກອນກໍາເນີດແສງ ແລະ ອຸປະກອນຮັບແສງ
            2.6.1 ອຸປະກອນໃຫ້ກໍາເນີດແສງ ( Light Source Devices )
            2.6.2 ອຸປະກອນຮັບແສງ (Photo Detector)
ບົດທີ 3 ສຶກສາ ແລະ ການຕິດຕັ້ງສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງຕໍ່ລະບົບການສື່ສານ
        3.1 ສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບການສື່ສານ
        3.2 ການກໍ່ສ້າງສາຍກາບໃຍແສງ ເທິງເສົາອາກາດ
            3.2.1 ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ປະກອບສ້າງສາຍກາບນໍາແສງເທິງອາກາດ
            3.2.2 ເຕັກນິກການຕິດຕັ້ງສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງເທິງອາກາດ
            3.2.3 ອຸປະກອນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍກາບໃຍແສງ
            3.2.4 ຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສາຍກາບໃຍແສງແບບຖາວອນ
        3.3 ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດແທກຫາຄ່າສູນເສຍໃນສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງ
        3.4 ການຄິດໄລຄ່າສູນເສຍ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ
            3.4.1 ການຄິດໄລຄ່າສູນເສຍຂອງເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງ
ບົດທີ 4 ສະຫຼຸບ
        4.1 ສະຫຼຸບທິດສະດີ
        4.2 ສະຫຼຸບຜົນສໍາຫຼວດ
        4.3 ສະຫຼຸບຜົນການຕິດຕັ້ງ
        4.4 ສະຫຼຸບບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ເຮັດມາ
Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.