ລະບົບຈັດການຫ້ອງສະໝຸດອອນໄລ ສ້າງດ້ວຍ ພາສາ PHP ພ້ອມຊອດໂຄດ Online Library Management System

Purchase

ລະບົບຈັດການຫ້ອງສະໝຸດອອນໄລ ສ້າງດ້ວຍ ພາສາ PHP ພ້ອມຊອດໂຄດ Online Library Management System

Project Name: Online library Management System

Language Used: PHP

Database: My SQL

User Interface Design: HTML, AJAX, JQUERY, JAVASCRIPT

Web Browser: Mozilla, Google Chrome, IE8, OPERA

Software: XAMPP Server

Admin Dashboard
Admin can add / update / delete category
Admin can add / update / delete author
Admin can add / update / delete books
Admin can issue a new book to students and also update the details when student return book
Admin can be used by student student
Admin can also see student details
Admin can change own password
Students-
Student can register yourself and after registration they will get studentid
After login student can view his dashboard
 Student can update own profile
Student can see date book
Student can also change own password
Student can also recover your password
How to run this Project
1. Download and Unzip file on your local system copy library
2. Put library folder inside root directory
Database Configuration
Open phpmyadmin
Create Database library
Import database library.sql (available inside zip package)
For User
Open your browser ‘http: // localhost / library’
Login Details for user: test @ gmail.com / test @ 123
For Admin Panel
Open your browser ‘http: // localhost / library / admin’
Login Details for admin: admin / Test @ 123

 

Purchase

2 Sales

Share Now!

Product Information

 • Last Updated
  :

  March 3, 2020

 • Price
  :

  20,000.00 ກີບ

 • Released
  :

  March 3, 2020

 • Sales
  :

  2 sales

 • Categories
  :

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.