ລະບົບຈັດການໂຮງຮຽນທີ່ໃຊ້ framework Laravel ສ້າງ ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ

Purchase

ລະບົບຈັດການໂຮງຮຽນທີ່ໃຊ້ framework Laravel ສ້າງ School Management system Source Code Download

Programming Language: PHP Laravel Framework
Database: MqSQLi
Front end: Bootstrap
Staff Attendance- Go to Human Resource > Staff Attendance here you can record staff attendance. Select Staff Role and Attendance Date then click on Search button. Now can see staff list, select attendance radio button for Present/Late/Absent/Half Day and enter any Note then click on Save Attendance button to submit attendance. If you mark selected date as Holiday then check button Mark As Holiday. If attendance has been already submitted then you will get message of ‘Attendance Already Submitted You Can Edit Record’ in this case you can still edit exiting attendance Laravel Project Management
To add new staff member click on + Add Staff button from top right corner of this page. Enter Staff ID, select Role (roles can be manage from System Settings > Roles Permission), Designation, Department, First Name, Last Name, Father Name, Mother Name, Gender, Marital Status, Date Of Birth, Date Of Joining, Phone, Emergency Contact Number, Email, Photo, Current Address, Permanent Address, Qualification, Work Experience, Note, EPF No (Employee Provident Fund Number), Basic Salary, Contract Type, Work Shift, Location, Number Of Leaves, Bank Account Title, Bank Account Number, Bank Name, IFSC Code, Bank Branch Name, Facebook URL, Twitter URL, LinkedIn URL, Instagram URL, Upload Resume, Joining Letter and Other Documents then click on Save button.Laravel Project Management

Purchase

1 Sale

Share Now!

Product Information

 • Last Updated
  :

  March 11, 2020

 • Price
  :

  30,000.00 ກີບ

 • Released
  :

  March 11, 2020

 • Sales
  :

  1 sale

 • Categories
  :

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.