ລະບົບຈັດການ Online Job Portal Complete Project With Database ສ້າງດ້ວຍພາສາ PHP ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ

Purchase

ລະບົບຈັດການ Online Job Portal Complete Project With Database ສ້າງດ້ວຍພາສາ PHP ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ

Admin Dashboard

Admin can add / update / delete category

Admin can add / update / delete author
Admin can add / update / delete books
Admin can issue a new book to students and also update the details when
How to run this Project
1. Download and Unzip file on your local system copy library
2. Put library folder inside root directory
Database Configuration
Open phpmyadmin
Create Database library
Import database library.sql (available inside zip package)
For User
Open your browser ‘http: // localhost / library’
For Admin Panel
Open your browser ‘http: // localhost / library / admin’

 

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

 • Last Updated
  :

  March 3, 2020

 • Price
  :

  10,000.00 ກີບ

 • Released
  :

  March 3, 2020

 • Sales
  :

  0 sale

 • Categories
  :

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.