ລະບົບຈັດການພະນັກງານອອກ Employee-Leave-Management-System ສ້າງດ້ວຍ PHP ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ

Purchase

ລະບົບຈັດການພະນັກງານອອກ Employee-Leave-Management-System ສ້າງດ້ວຍ ພ້ອມດ້ວຍໂຄດ

Installation Steps(Configuration)

1. Download and Unzip the file on your local system.
2. copy elms folder and put this file inside root directory(for xampp is htdocs,for wamp is www and for lamp is var/www/
3. Database Configuration

Open phpmyadmin

Create Database elms.
Import database elms.sql(file available inside the pacakege)
Open Your browser put inside browser “http://localhost/elms/”
Login details for employee

Email id : anuj@gmail.com
Passowrd : Test@123
Empid : EMP10806121 (in case of password recovery)

For admin login click on the admin login then provide username and password

Email id : admin
Passowrd : Test@12345

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

 • Last Updated
  :

  March 3, 2020

 • Price
  :

  10,000.00 ກີບ

 • Released
  :

  March 3, 2020

 • Sales
  :

  0 sale

 • Categories
  :

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.