ບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ຫົວຂໍ້: ຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມມະນາຄົມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ)

ບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ຫົວຂໍ້: ຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມມະນາຄົມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂຽນໂດຍ: ນ. ອານຸລັກ ປ້ອງວິໄລ ໃນຊູດນີ້ປະກອບມີ: 1.ຟາຍເອກະສານບົດຈົບຊັ້ນ ເປັນ Microsoft Word(.docx) 2. ເປີດຫົວເລື່ອງບົດນິພົນ.docx 3.ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.docx