ການພັດທະນາແລະຫາປະສິດທິພາບລະບົບການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະບົດຮຽນຄອມພິວເຕີຜ່ານສື່່ ອີເລັກໂທຣໍນິກຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ກໍລະນີສຶກສາວິຊາການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Purchase

ການ​ພັດທະນາ​ແລະ​ຫາ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ລະບົບ​ການ​ຈັດການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ແລະ​ບົດ​ຮຽນ​ຄອມພິວເຕີ​ຜ່ານ​ສື່່ ອີເລັກໂ​ທຣໍ​ນິກຜ່ານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອິນ​ເຕີເນັດ ກໍລະນີ​ສຶກ​ສາ​ວິ​ຊາ​ການ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພາສາໄທ ລະດັບປະຣີນຍາໂທ
The development and efficiency evaluation of learning management system and e-learning content information systems development, following the master of science program in information technology

Purchase

0 Sale

Share Now!

Product Information

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.