help

ແນະນຳເວບ
ການລົງທະບຽນນັກສຶກສາ
ວິທີການຮຽນຜ່ານເວບ
ວິທີການສັ່ງຊື້ຜະລິດຕະພັນ
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ແນະນຳເວບ

 • ຂໍ້ມູນ E-Book, ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ
 • ອອກແບບ,ພັດທະນາເວບໄຊ້ ແລະ ສະໜອງເວບໄຊ້ສຳເລັດຮູບ
 • ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ໂປຣແກມ
 • ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນIT Support, ພັດທະນາເວບໄຊ້, ການຂຽນໂປຣແກຣມ ອອນລາຍ&ອ໋ອບລາຍ
 • ບໍລິການອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງອິນເຕິເນັດ
 • ຝຶກອົບຮົມການຜະລະລິດໂຣນຄິດ(Drone Kid)
 • ຮັບຝາກຂາຍຂໍ້ມູນດ້ານດິຈິຕອນ
 • ຈຳໜ່ວຍອຸປະກອນ CCTV ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພໃນອາຄານ
 • ອອກໃບຢັ້ງຢືນທຽບເທົ່າລະດັບການຝຶກອົບຮົມ
 • ພວກເຮົາຫັກເຂົ້າລະບົບ 20% ທ່ານຈະໄດ້ 80% ທຸກໆຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈຳໜ່າຍຜ່ານມີຢູ່ເດີ

ການລົງທະບຽນນັກສຶກສາ

ສຳຫຼັບນັກຮຽນ ຫຼື ອາຈານທີ່ຕ້ອງກັນເປັນສະມາຊິກເພື່ອຮຽນ.ສອນໃນເວບມີຢູ່ເດີສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ເລີຍ

 1. ລົງທະບຽນສຳຫຼັບນັກສຶກສາ
 2. ສະໝັກເປັນຄູສອນ
 3. ສະໝັກເປັນຜູ້ຂາຍຂໍ້ມູນ

ວິທີການຮຽນຜ່ານເວບ

ກໍລະນີມີ ຊຶ່ ແລະ ລະຫັດເຂົ້າລະບົບແລ້ວ

ວິທີການສັ່ງຊື້ຜະລິດຕະພັນ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ສຳຫຼັບ ອາຈານ ວິທີການສ້າງຫຼັກສູດໃໝ່