WORDPRESS LEARNING

WORDPRESS E-LEARNING ສ້າງເວບໄຊ້ຄອດຮຽນອອນລາຍ

ເວລາຮຽນ: ວັນຈັນ - ວັນສຸກ, ເວລາ 17:00 - 19:00 ໂມງ, ຈຳນວນ: 32 ຊົ່ວໂມງ

ການຮຽນພາກທິດສະດີ 30%
ການຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 70%

ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະໄດ້ຮຽນ

ພາກທິດສະດີ

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ພາກທິດສະດີ + ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ເບີຕິດຕໍ່ ອຈ ສອນ :020 22239920 , ເບີໂທສູນ: 020 56 638 576

SSL for business, from $12.88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *