wp course

ຫຼັກສູດ ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊ້ດ້ວຍ
Wordpress

WORDPRESS CORPORATE

ສ້າງເວບສຳຫຼັບອົງກອນ,ບໍລິສັດ, ທຸລະກິດ
500,000
ກີບ

 • ຮຽນສ້າງເວບໄຊ້ອົງກອນ, ບໍລິສັດ ແລະ ທຸລະກິດ
 • ເໝາະສຳຫຼັບການສ້າງເວບເພື່ອໂຄສະນາຂ່າວສານເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື
 • ເພື່ອສ້າງການຕະຫຼາດອອນລາຍໃຫ້ຄົນເຂົ້າເຖິງຫຼາຍຂື້ນ
 • ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້
 • ສະຖານທີ່ສອນ ສູນຊ້າງການສຶກສາຊ້າງອາ ຫຼື ສອນອອນລາຍ Googlemeet
 • ສອນເປັນກູ່ມ 3-5 ຄົນຂື້ນໄປຈີ່ງສາມາດເປີດຫ້ອງສອນໄດ້
 • ມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກສູນການສຶກສາຊ້າງອາໃຫ້
 • ມີສິດນຳໃຊ້ເວບຮຽນອອນລາຍ1ບັນຊີ
 • ຈຳນວນ 32 ຊົ່ວໂມງ

ເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
ລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້

WORDPRESS E-COMMERCE

ສ້າງເວບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ
1,000,000
ກີບ

 • ສ້າງເວບໄຊ້ຮ້ານຄ້າອອນລາຍ ຂະໜາດນ້ອຍ ເຖິງຂະໜາດກາງ
 • ສ້າງລະບົບຊຳລະເງິນດ້ວຍປຣັກອິນ WooCommerce
 • ເພື່ອສ້າງການຕະຫຼາດອອນລາຍໃຫ້ຄົນເຂົ້າເຖິງຫຼາຍຂື້ນ
 • ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້
 • ສະຖານທີ່ສອນ ສູນຊ້າງການສຶກສາຊ້າງອາ ຫຼື ສອນອອນລາຍ Googlemeet
 • ສອນເປັນກຸ່ມ 2 ຄົນຂື້ນໄປຈີ່ງສາມາດເປີດຫ້ອງສອນໄດ້
 • ມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກ ສູນການສຶກສາຊ້າງອາໃຫ້
 • ມີສິດນຳໃຊ້ເວບຮຽນອອນລາຍ1ບັນຊີ
 • ຈຳນວນ 32 ຊົ່ວໂມງ

ເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
ລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້

WORDPRESS E-LEARNING

ສ້າງເວບໄຊ້ຄອດຮຽນອອນລາຍ
1,000,000
ກີບ

 • ສ້າງເວບໄຊ້ຄອດຮຽນອອນລາຍ
 • ເໝາະສຳຫຼັບຄູສອນເພື່ອສ້າງຄອດຮຽນທີ່ສາມາດຮຽນໄດ້ທູກທີ່ທູກເວລາ
 • ເພື່ອສ້າງການຕະຫຼາດອອນລາຍໃຫ້ຄົນເຂົ້າເຖິງຫຼາຍຂື້ນ
 • ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້
 • ສະຖານທີ່ສອນ ສູນຊ້າງການສຶກສາຊ້າງອາ ຫຼື ສອນອອນລາຍ Googlemeet
 • ສອນເປັນກຸ່ມ 2 ຄົນຂື້ນໄປຈີ່ງສາມາດເປີດຫ້ອງສອນໄດ້
 • ມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກ ສູນການສຶກສາຊ້າງອາໃຫ້
 • ມີສິດນຳໃຊ້ເວບຮຽນອອນລາຍ1ບັນຊີ
 • ຈຳນວນ 32 ຊົ່ວໂມງ

ເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
ລົງທະບຽນໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້